Veri Politikalarımız ve Çerezler

VERİ POLİTİKALARI VE ÇEREZLER

VERBİLSİS KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

VERBİLSİS olarak Kişisel Veri’lerinizin güvenliğine özen gösteriyoruz. VERBİLSİS olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişilere ve VERBİLSİS ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel Verilerinizi aşağıdaki politika metninde açıklandığı ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

AMAÇ

Bu Kişisel Veri’leri İşleme ve Koruma Politikası (“Politika”), MEDUSA MEDYA , 6698 Sayılı Kişisel Veri’erin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat ile getirilen yükümlülüklerini yerine getirirken uyacağı esasları düzenleyen ana politika metnidir.

KAPSAM

Politika, MEDUSA MEDYA çalışanları, müşterileri, web sitesi ziyaretçileri, mobil uygulama kullanıcıları da dahil olmak üzere, MEDUSA MEDYA’nın faaliyetleri sırasında topladığı, işlediği yahut kendisi ile paylaşılan Kişisel Verileri kapsamakta olup; MEDUSA MEDYA, departmanları ve çalışanları nezdinde bağlayıcıdır.

TANIMLAR

Kişisel Veri : Doğrudan veya dolaylı olarak bir İlgili Kişinin kimliğini, tek başına veya elindeki ya da kontrolündeki diğer bilgilerle birleştirerek belirlemesine imkân veren her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler ile biyometrik ve genetik bilgileri ile ilgili veriler anlamına gelmektedir.

Kişisel Sağlık Verisi : kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi anlamına gelmektedir.

Veri İşleme :Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen, toplama, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma ya da kullanılmasını engelleme de dâhil her türlü işlem anlamına gelmektedir.

İlgili Kişi : Kişisel Verileri MEDUSA MEDYA tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Açık Rıza :Belirli bir konu hakkında, bilgilendirildikten sonra, özgür iradeyle verilen onay anlamına gelmektedir.

İmha :Kişisel Verilerin silinmesi veya yok edilmesi anlamına gelmektedir.

Anonim Hale Getirilmiş Veri : Veri sorumlusu ya da İlgili Kişiyi belirlenebilir hale getirecek başka herhangi bir kişi tüm makul ve olağan yöntemleri kullandıktan sonra dahi, Kişisel Veri’nin hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi anlamına gelmektedir.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Her bir somut olayda Veri İşleyenin kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Veri sorumlusu MEDUSA MEDYA olabileceği gibi zaman zaman MEDUSA MEDYA adına yahut MEDUSA MEDYA’nın yetkilendirdiği üçüncü bir kişi de olabilir. Her bir somut olayda veri sorumlusunun kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Kurul :Kişisel Verileri Koruma Kurulu anlamına gelmektedir.

Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

İLKELER

MEDUSA MEDYA Kişisel Veri toplama ve işlemeye ilişkin gerçekleştirdikleri her türlü faaliyette şu ilkelere uygun hareket eder:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk

Kişisel Veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanacak ve işlenecektir.

Doğruluk ve gerektiğinde güncellik

MEDUSA MEDYA, Kişisel Verilerin toplanma ve işlenme amacı doğrultusunda gerekli olması halinde:

 1. Kişisel Verilerin tam, doğru ve güncel tutulması için gerekli makul önlemleri alacak,

 2. İlgili Kişilerin Kişisel Verilere ilişkin değişikliklerle ilgili bilgi vermesi halinde Kişisel Verileri güncelleyecek,

 3. Eksik ya da yanlış verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi ya da silinmesi için gereken makul önlemleri alacaktır.

Belirlilik, açıklık ve meşru amaçları haiz olma,

MEDUSA MEDYA, gerekli ve toplanmasındaki iş amacıyla bağlantılı olduğu ölçüde Kişisel Veri toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder. Hukuken izin verilen veya gerekli olan haller hariç, Kişisel Veriler gelecekte ortaya çıkması beklenen amaçlar doğrultusunda önceden toplanmayacak ve/veya işlenmeyecektir. Kişisel Verilerin işlenmesinin hukuken gerekli olduğu ya da mümkün olduğu durumlar dışında, yalnızca verinin toplanmasından önce açıkça belirtilen meşru amaçlar doğrultusunda ve alınacak onaya yahut gerekli olduğu hallerde, Açık Rıza’ya uygun olarak işlenecektir.

MEDUSA MEDYA tarafından herhangi bir veri toplama faaliyeti öncesinde, veri toplama yöntemine ve işbu Politikaya uygun bir şekilde İlgili Kişinin Açık Rıza’sının alınmasının gerektiği hallerde onay formu ya da rızanın alındığı çevrimiçi ortamlar kullanılacaktır.

Kişisel Verilerin MEDUSA MEDYA adına Veri İşleyen üçüncü kişilerce işlendiği hallerde, üçüncü kişilerin, işbu Politikada yer alan yükümlülüklere uygun davranacağını önceden yazılı ve sözleşme ile yahut sair şekilde taahhüt etmesi gerekir.

İlgili mevzuatta öngörülen veya islendikleri amacın gerektirdiği süre ile muhafaza etme

Kişisel Veriler işlenme amaçlarına uygun olarak azami muhafaza süresince saklanır; bu süre mevzuatta belirlenen yükümlülüklere uygun davranmak ya da meşru işletme menfaatlerini korumak amacıyla daha uzun süre tutulabilir.

Hukuki, idari ya da ticari olarak gerekli süreler sona erdikten sonra ihtiyaç duyulmayan Kişisel Veriler mevzuata ve MEDUSA MEDYA Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına (“İmha Politikası”) uygun şekilde silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

VERİ TOPLAMA VE İŞLEME

MEDUSA MEDYA Kişisel Verileri aşağıdaki kanuni koşullara uygun olarak toplayacak ve işleyecektir.

Onam

İlgili Kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda Açık Rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda Açık Rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan Açık Rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanacaktır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında İlgili Kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 2. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 4. Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 5. İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Veri İşlemenin zorunlu olması.

 7. İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler yalnızca İlgili Kişinin Açık Rıza’sının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1.1 İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verisi MEDUSA MEDYA tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca Veri Sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.

İlgili Kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politikanın son kısmında verilen iletişim bilgileri doğrultusunda MEDUSA MEDYA’ya yahut temsilcilerine yöneltebilir:

 1. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,

 3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,

 6. Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,

 7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,

 8. İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
Aydınlatma Yükümlülüğü

MEDUSA MEDYA İlgili Kişilere, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Verilerinin işlenmesi süreci ve Veri İşlemenin amaçları hakkında bilgilendirici, açık ve anlaşılır bir bildirim yapacak; bu kişilerin Kişisel Verilerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmesini ve MEDUSA MEDYA tarafından işlenen Kişisel Verilerine makul ölçüde erişimlerinin olmasını sağlayacaktır.

İlgili Kişilere yapılacak bildirim asgari olarak aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Veri Sorumlusunun yahut var ise temsilcisinin kimliği,

 2. Veri İşlemenin amacı, yöntemi ve hukuki sebebi,

 3. Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 4. İlgili Kişilerin yukarıda yer alan madde 1.1 altında belirtilen kanuni hakları

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

MEDUSA MEDYA ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

 1. Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini

 2. Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini

 3. Kişisel Verilerin kötüye kullanılmasını, ifşasını, değiştirilmesini ve yok edilmesine karşı muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

  1. MEDUSA MEDYA Kişisel Veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.

  2. MEDUSA MEDYA faaliyetleri çerçevesinde topladığı ve/veya işlediği Kişisel Verileri (i) KVKK hükümlerine ve Politikaya uygun olarak gizli tutar, (ii) işleme amacı dışında kullanmaz, (iii) görevi gereği Kişisel Verilerin işlenmesi faaliyetine dahil olmayan çalışanının her türlü Veri İşleme faaliyetini yasaklar, ve (iv) çalışanlarının görevinin sınırlarına uygun kapsamda ölçüde Kişisel Verilere erişimine imkan tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

  3. İşlenen Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, MEDUSA MEDYA bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

  Veri Sorumluları Siciline Kayıt

  MEDUSA MEDYA Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’e göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulacak Veri Sorumluları Siciline kayıt olarak Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmesi gereken ilgili yükümlülüğü yerine getirecektir. Bu kapsamda aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır:

  1. Veri Sorumlusu, varsa Veri Sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin adı, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,

  2. Kişisel Verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği,

  3. Kişisel Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,

  4. Kişisel Verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,

  5. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Veriler,

  6. Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,

  7. Kişisel Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

  8. Kişisel Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

  Yasal adres: Kazım Dirik Mahallesi 367/2 Sokak No: 7/B Bornova/İzmir

  Mail adresi: [email protected] [email protected]

  Site iletişim bağlantı linki:medusamedya.com.tr/

TEKLİF AL